Výrobná základňa

Pre výrobu jednotlivých skupín výrobkov výrobného programu je k dispozícii 9 výrobných hál s celkovou krytou výrobnou plochou 7120 m2. Výrobné lode sú osadené 11 ks jedno a dvojnosníkovými mostovými žeriavmi o nosnosti 5,0 – 6,3 – 8,0 – 12,5  – 32,5  a 40,0 ton, pričom jednotlivé haly sú prepojené súpravou nepoháňaných transportných vozíkov o nosnosti 10,0 ton. Výrobné pracoviská sú vybavené presnými zvarovacími stolmi, zváracími zdrojmi, zariadeniami pre automatické zváranie a účelovými technologickými zariadeniami.

Rozmery výrobných hál:

 • 2x (20,0 x 60,0 m)

      1x (12,0 x 36,0 m) 

      vz_73 vz_73

 

 • 3x (18,0 x 50,0m) 

      2x (8,0 x 50,0m)
     vz_71


 • 1x ( 10,0 x 50,0 m)

     3


Súčasťou technologického procesu spoločnosti je:

 • skladovanie materiálu
 • deliareň plechov a profilov
 • pieskovanie dielcov
 • tvárnenie plechov a profilov (ohýbanie, ohraňovanie)
 • zostavovanie a zváranie skupín a výrobkov
 • mechanické opracovanie výrobkov
 • povrchová úprava výrobkov

Z uvedených technológií sú rozhodujúce technológie zostavovania, zvárania a mechanického opracovania. Zostavovanie vyrobených dielcov a podskupín sa uskutočňuje na zvarovacích stoloch. Presné výrobky napr. rámových konštrukcií väčších rozmerov sa skladajú na špeciálnych zvarovacích stoloch s úhrnnou plochou 104 m2 s rovinosťou 0,5 mm.
Organizácia ako celok vlastní tzv. Veľký zváračský preukaz SLV Hannover podľa DIN 18 800-7, DIN 15018.V prípade potreby sa predohrev zváraného materiálu uskutočňuje plameňom.

Používajú sa nasledovné metódy zvárania:

 • ručné zváranie obalenou elektródou (111)
 • zváranie metódou MAG (135)
 • zváranie metódou WIG (141)

V organizácii sú pre oblasť zvárania certifikovaní 3 pracovníci, konkrétne 4 zváračskí inžinieri a 1 zváračský technológ, a 3 pracovníci pre nedeštruktívne skúšky zvarov.

Počet zváračov skúšaných podľa EN 287 – 1, podľa jednotlivých technológií zvárania sa pohybuje okolo 75 pracovníkov ( stav 2011 ) .

  Najčastejšie používanými polotovarmi pre zváranie sú:
 • plechy hrúbky 4 - 120 mm,
 • profily I, U, H
 • rúry Ø 50 až 500 mm, hrúbky 3 až 20 mm

Najčastejšie používanými materiálmi sú ocele akosti:

 • S 235, S 275, S 355, Dillidur, Hardox

V technológiach povrchových úprav sú rozhodujúce technológie otryskávania a nanášania náterov. V oblasti otryskávania dielcov a menších zvarencov do rozmerov 2,0 x 2,0 m a hmotnosti do 1000 kg sa používa ručná tryskacia kabina. Väčšie výrobky sa otryskávajú v kooperácii u externého dodávateľa. Nanášanie náterov u výrobkov menších rozmerov a hmotností sa uskutočňuje vo vyhradenom priestore – lakovni, a to ručne, striekaním za použitia tlakového vzduchu, resp. bezvzduchovým striekaním. U väčších výrobkov sa nanášanie náterov realizuje v kooperácii u externého dodávateľa.
V zásade je možné uviesť, že Welding, s.r.o. vo svojej prevádzke v Topoľčanoch zabezpečuje výrobu do hmotnosti výrobku cca 45 ton a prierezových rozmerov max 5950 x 6000 mm. Prostredníctvom kooperujúcich externých organizácií zabezpečuje výrobu dielcov a ich mechanické opracovanie do hmotnosti cca 100,0 ton a prierezových rozmerov 5500 x 6500 mm.