Politika kvality

Úspechy podnikateľských zámerov spoločnosti WELDING spol. s r.o. a spokojnosť zákazníkov, je trvalým cieľom politiky spoločnosti v nasledujúcom období. Sledujúc tento cieľ si spoločnosť Welding spol. s r.o., Topoľčany stanovuje pre nasledujúce obdobie túto politiku kvality:

  • vyžadovať od manažmentu spoločnosti plnú zodpovednosť za efektívnosť systému manažérstva kvality a za jeho trvalé zlepšovanie
  • vyžadovať od každého pracovníka spoločnosti zodpovednosť za kvalitu a množstvo ním vykonanej práce
  • vhodnými systémovými opatreniami na všetkých úrovniach manažérov prispievať k zlepšovaniu jednotlivých činností a procesov v spoločnosti
  • od podriadených pracovníkov vyžadovať dôkladnú znalosť vykonávanej práce a ich angažovanosť pri riešení vzniknutých problémov
  • sprísniť hodnotenie a výber dodávateľov materiálov a kooperačných prác
  • rozšíriť, skvalitniť a dobudovať strojové vybavenie prevádzky, predovšetkým so zameraním na zváranie a operácie charakteru mechanického opracovania, prípravy, delenia materiálu a povrchových úprav. Dokončiť prestavbu stávajúcich a zahájiť výstavbu nových výrobných priestorov
  • zdokonaľovať obojsmernú komunikáciu zo zákazníkom s cieľom lepšie plniť jeho požiadavky
  • trvale zlepšovať v spoločnosti podmienky pre prácu pracovníkov, umožňovať ich odborný rast a zaviesť progresívne formy ich motivácie
  • trvale zlepšovať v spoločnosti podmienky pre ochranu majetku firmy, pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia